TELEINFORMATYKA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba zajęć na studiach wynosi 2535 godzin na osobę w tym:

 • 1095 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 195 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1035 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)
 • 210 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)
Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT, ICT oraz branży elektroniki morskiej. Po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • Eksploatacja systemów łączności – ESŁ
 • Projektowanie systemów łączności – PSŁ

Program studiów

Teleinformatyka zajmuje się techniką przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych mediów. Jak sama nazwa wskazuje, jest działem obejmującym swym zakresem informatykę i telekomunikację. Zatem wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę w obu ww. dziedzinach oraz uzyskasz kompetencje do pracy zarówno w firmach informatycznych jak i powiązanych z telekomunikacją.

Elementy wyróżniające kierunek Teleinformatyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie, na tle innych podobnych kierunków oferowanych w Polsce i na świecie:

 • Studiując w naszej uczelni będziesz miał/a możliwość praktycznego opanowania niezbędnych w pacy umiejętności podczas zajęć w licznych nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach oraz podczas zajęć projektowych.
 • Oferujemy program studiów rozszerzony o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi nie tylko w technice morskiej, ale także we wszystkich pozostałych lądowych i powietrznych systemach transportowych. Zatem po ukończeniu tego kierunku uzyskasz specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na eksploatację i projektowanie systemów teleinformatycznych w sektorze transportu.
Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju a także w skali światowej.

Opis programu studiów w poszczególnych semestrach

Semestr 1 – W semestrze dominują przedmioty ogólne oraz podstawowe. Studenci mają do wyboru jeden z dwóch przedmiotów w dwóch modułach obieralnych przedmiotów ogólnych. Dokonują także wyboru języka kontynuowanego przez następne 3 semestry. Realizowane są także przedmioty podstawowe (analiza matematyczna, fizyka, elektrotechnika). Rozpoczyna się także realizacja przedmiotów kierunkowych (podstawy programowania, technologie programowania).

Semestr 2 – W semestrze kontynuowane są przedmioty ogólne w dwóch modułach obieralnych oraz przedmioty podstawowe (algebra liniowa matematyka dyskretna, elektronika). Realizowane są przedmioty kierunkowe (technika cyfrowa, architektura systemów mikroprocesorowych). Rozpoczyna się wychowanie fizyczne, które kontynuowane jest przez następne 4 semestry.

Semestr 3 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe (układy i systemy automatyki, podstawy telekomunikacji, programowanie obiektowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne, teoria systemów). Realizowane są ostatnie przedmioty podstawowe (inżynieryjne zastosowanie probabilistyki i statystyki, oprogramowanie inżynierskie). W takcie semestru studenci dokonują wyboru jednych z dwóch specjalności: eksploatacja systemów łączności lub projektowanie systemów łączności.

Semestr 4 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Dwa przedmioty specjalistyczne przeprowadzone są niezależnie od wyboru specjalności (seminarium dyplomowe, nawigacja obiektów mobilnych). W semestrze studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej.

Semestr 5 – Podobnie jak w semestrze 4, realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Jeden przedmiot (urządzenia nawigacyjne) przeprowadzony jest niezależnie od wyboru specjalności.

Semestr 6 – Semestr przeznaczony jest na realizację praktyki programowej.

Semestr 7 – W semestrze realizowane są ostanie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Realizowane są projekty indywidualne i zespołowe, studenci kończą pisanie pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta

Stając się absolwentem kierunku Teleinformatyka uzyskasz następujące kompetencje:

 • zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;
 • zdobędziesz wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych i przedmiotów ekonomiczno-humanistycznych;
 • zdobędziesz nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i telekomunikacji;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów teleinformatycznych;
 • zdobędziesz umiejętności zarządzania informacją (umiejętność pobierania
  i analizowania informacji z różnych źródeł);
 • dobrze poznasz zasady działania i budowy sprzętu komputerowego oraz urządzeń teletransmisyjnych;
 • poznasz zasady funkcjonowania internetu rzeczy (IoT)
 • zdobędziesz umiejętności programowania komputerów, sieci komputerowych i sieci mobilnych;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, implementowania
  i eksploatacji systemów teleinformatycznych, obejmujących zarówno sprzęt jak i oprogramowanie;
 • poznasz mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w systemach teleinformatycznych;
 • zdobędziesz podstawową wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, szczególnie systemów czasu rzeczywistego;
 • poznasz zasady inżynierii oprogramowania pozwalające na prowadzenie projektów informatycznych;
 • poznasz podstawy nawigacji obiektów mobilnych oraz zdobędziesz umiejętności jej wykorzystania w eksploatacji nawigacyjnych urządzeń elektronicznych;
 • zdobędziesz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, telekomunikacji i elektroniki;
 • zdobędziesz umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – będziesz biegle posługiwać się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego;
 • będziesz przygotowany do pracy w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych lub w innych firmach i organizacjach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów teleinformatycznych.

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Teleinformatyka, jako absolwent / absolwentka znajdziesz pracę w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów przesyłania danych i informacji, w tym zwłaszcza w zespołach projektowych i zespołach administrujących pracę systemów teleinformatycznych. Z łatwością odnajdziesz swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów jako student / studentka poznasz technologie teleinformatyczne stosowane w najbardziej zaawansowanych systemach oraz sposoby ich wytwarzania, będziesz mógł podjąć pracę w firmach z różnych sektorów gospodarki o wysokim stopniu specjalizacji, w tym gospodarki morskiej. Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią ci też ewentualne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.