Najnowsze aktualności

  • Speed Meeting..

    13/Paź/2023

    Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

  • Lista uznawanych certyfikatów..

    24/Kwi/2023

    Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

LEGALNY POBYT W POLSCE

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w przypadku pobytu krótszego niż trzy miesiące, nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących pobytu na terenie Polski. Jednakże jeśli pobyt będą trwać dłużej, konieczna jest rejestracja w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Dokładne informacje gdzie i jak dokonać rejestracji znajdziesz <tutaj>.

Obywatele pochodzący z krajów spoza UE  - jeśli wjechałeś do Polski na podstawie wizy C lub D musisz pamiętać aby nie przeoczyć terminu kiedy traci ona ważność. Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć na co najmniej miesiąc przed zakończeniem jej terminu ważności. Można to zrobić tylko poza granicami Polski - osobiście w Konsulacie RP w swoim  kraju zamieszkania . Istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji terminu oraz złożenia wniosku na platformie www.e-konsulat.gov.pl  Pamiętaj, że nie możesz przedłużyć swojej wizy na terenie Polski - to jest możliwe tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach (pobyt w szpitalu, poważna choroba).


Aby pozostać w Polsce dłużej niż termin określony w wizie, możesz też ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Karta Pobytu Czasowego

Uprawnienia - upoważnia do pobytu na terenie RP w okresie oznaczonym datami ważności – maksymalnie na trzy lata; można podróżować w okresie do 3 miesięcy w 6 miesięcznym okresie po całym terytorium Schengen bez konieczności posiadania wizy Schengen;

Praca - studenci studiów stacjonarnych mogą podejmować pracę bez zezwolenia; studenci studiów niestacjonarnych potrzebują zezwolenia na pracę;

Karta Pobytu Stałego

Uprawnienia - uprawnia do pobytu na terenie RP w czasie nieoznaczonym; można podróżować w okresie do 3 miesięcy w 6 miesięcznym okresie po całym terytorium Schengen bez konieczności posiadania wizy Schengen;

Praca - można podjąć pracę bez zezwolenia; na podstawie karty wydanej w Polsce nie można podejmować legalnej pracy w krajach innych niż Polska; można prowadzić działalność gospodarczą na tych samych zasadach jak obywatele polscy;

Karta Polaka

Uprawnienia - Uwaga! Karta Polaka nie uprawnia do przekraczania granicy ani legalnego pobytu na terenie Polski. Oznacza tylko kulturową przynależność do narodu polskiego.
Uprawnienia:
•    można ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej lub refundację tej opłaty;
•    można podjąć studia na zasadzie obowiązującej obywateli polskich;
•    prawo do ubiegania się o świadczenia stypendialne;
•    ulga 37% przy przejazdach koleją;
•    bezpłatny wstęp do muzeów państwowych;
•    studentów z ważną Kartą Polaka ubezpiecza w NFZ Uczelnia.

Praca - można podjąć pracę bez zezwolenia; można podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.